Welke toelating of vergunning heb ik nodig als ik muziekactiviteiten organiseer?

Hieronder volgt een bondig overzicht van de stappen die je concreet moet zetten wanneer je een muziekactiviteit organiseert. Een belangrijk onderscheid hierbij is of je slechts af en toe dan wel regelmatig een muziekactiviteit op dezelfde locatie organiseert.

Ik organiseer slechts één of enkele keren per jaar een muziekactiviteit (fuif, festival, concert ...)
Als je slechts één maal per jaar, of enkele keren per jaar een muziekactiviteit organiseert, volg je volgende stappen:

Als het maximumvolume van de muziek nooit luider is dan 85 dB(A) LAeq,15min
Je hoeft niets te doen of aan te vragen om die activiteit te mogen organiseren.
Let er wel op dat je de omgevingsnormen respecteert.

Als het maximumvolume van de muziek luider is dan 85 dB(A) LAeq,15min
Je vraagt voor iedere activiteit een toestemming aan het college van burgemeester en schepenen van je gemeente. Als je die toestemming vraagt, vermeld je best welk maximumniveau je wilt hanteren. Dat maximumniveau mag in ieder geval nooit hoger zijn dan 100 dB(A) LAeq,60min.
Voor activiteiten die plaatsvinden in een gesloten ruimte (zaal, café …), is dit type aanvraag per locatie beperkt tot maximum 12 keer per jaar en maximum twee keer in dezelfde maand. Voor activiteiten in tent of openlucht geldt deze beperking niet. Daarnaast moet je ook altijd de geldende omgevingsnormen respecteren.

Ik organiseer permanent of heel vaak dezelfde soort muziekactiviteiten op dezelfde locatie (café, jeugdhuis, feestzaal, muziekclub …)
Als je permanent muziekactiviteiten organiseert of verschillende keren per jaar dezelfde soort muziekactiviteit organiseert, volg je volgende stappen:

Als het maximumvolume van de muziek nooit luider is dan 85 dB(A) LAeq,15min
Je hoeft niets te doen of aan te vragen om deze activiteiten te organiseren.
Let er wel op dat je de omgevingsnormen respecteert. Als je op dezelfde locatie eenmalig of uitzonderlijk toch eens een luidere muziekactiviteit wilt organiseren, dan kan dat, mits toelating van het college van burgemeester en schepenen. Zie dan hierboven voor de te volgen procedure.

Als het maximumvolume van de muziek hoger is dan 85 dB(A) LAeq,15min
Er zijn twee mogelijkheden:

Mogelijkheid 1: Mijn muziekactiviteiten zijn niet luider dan 95 dB(A) LAeq,15min In dit geval doe je bij je gemeente een officiële melding zodat je een ‘ingedeelde inrichting klasse 3’ wordt. Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende voorwaarden of strengere normen opleggen, maar in ieder geval moet je een aantal bijkomende maatregelen nemen. Daarnaast moet je ook altijd de geldende omgevingsnormen respecteren.
Als je op dezelfde locatie eenmalig of occasioneel (maximum 12 keer per jaar en maximum twee keer in dezelfde maand) toch een luidere muziekactiviteit wil organiseren, dan kan dat, mits toelating van het college.
Zie dan hierboven voor de te volgen procedure.
Voor activiteiten die maximum 3 uur duren en plaatsvinden tussen 12u en middernacht, kun je dat in principe een onbeperkt aantal keren aanvragen.
De aanvraag kun je doen voor verschillende activiteiten tegelijkertijd.

Mogelijkheid 2: Mijn muziekactiviteiten zijn wel luider dan 95 dB(A) LAeq,15min In dat geval vraag je bij de gemeente een milieuvergunning aan om een ‘ingedeelde inrichting klasse 2’ te worden. Vooraleer je deze vergunning krijgt, moet je een akoestisch onderzoek laten uitvoeren door een erkende geluidsdeskundige. Op basis van dit akoestisch onderzoek vermeldt de gemeente dan in je vergunning het maximum geluidsniveau voor die locatie.
In ieder geval zal dit nooit het absolute maximum van 100 dB(A) LAeq,60min overschrijden. Je bent ook verplicht om een aantal bijkomende maatregelen te nemen. Daarnaast moet je ook altijd de geldende omgevingsnormen respecteren.

 

Geluidsbegrenzers Tips

Als je eenmalig iets organiseert in een zaal waar regelmatig activiteiten plaatsvinden, kan het zijn dat die zaal via de eigenaar
of uitbater al over de nodige vergunningenbeschikt, en je dus niets hoeft aan te vragen. Contacteer in geval van twijfel steeds de bevoegde dienst van je gemeente.

Als je de meetgegevens registreert, bewaar ze dan - minstens een maand en indien mogelijk langer - zodat je in geval van klachten of discussies achteraf altijd kunt aantonen dat je de regelgeving hebt gerespecteerd.

Naast de maximumnormen die je binnen moet respecteren, zijn er ook buitennormen om overlast te beperken. Hou er rekening mee dat een overtreding van deze buitennormen
steeds aanleiding kan geven tot een aanpassing van de binnennormen.

Je bent voor de twee luidste geluidsniveaus verplicht om een geluidsmeter te hebben en die ook te gebruiken. Als je geen metingen uitvoert, kunnen er sancties volgen, zelfs als je de normen niet hebt overschreden. Zorg er dus steeds voor dat je die metingen uitvoert!

Bij muziekactiviteiten met het laagste geluidsniveau (stiller dan 85 dB(A) LAeq,15min) ben je niet verplicht het geluid te meten.
Je moet wel de norm respecteren op alle plaatsen waar het publiek zich kan bevinden, dus ook dicht bij de luidsprekers.

Om de ruimte waarin je werkt meer te dempen’ is het niet altijd nodig speciale dure akoestische panelen te gebruiken.
In veel gevallen kun je met doeken, of absorberende (isolatie) materialen al een zeer goed resultaat bekomen.

Afhankelijk van het maximumniveau dat het college van burgemeester en schepenen voor je activiteit toestaat, moet je bepaalde maatregelen nemen, informeer je hierover!

Geluidsbegrenzers.be © 2013